Polis Yüksek Öğretim Kanunu’ndaki değişiklik Resmi Gazete’de

KANUN

POLİS YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU İLE BİRTAKIM KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7422 Kabul Tarihi: 23/11/2022

MADDE 1- 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununa 74 üncü unsurundan sonra gelmek üzere aşağıdaki unsur eklenmiştir.

“Güvenlik korucularına verilecek disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller

MADDE 74/A- a) Uyarma: Güvenlik korucularına vazifelerinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1) Verilen buyruk ve vazifelerin tam ve vaktinde yapılmasında, misyon mahallinde belirlenen yol ve temellerin yerine getirilmesinde kayıtsızlık göstermek ve sistemsiz davranmak,

2) Özürsüz yahut müsaadesiz olarak misyona geç gelmek yahut vazifesi erken terk etmek,

3) Kurumunca belirlenen tasarruf önlemlerine riayet etmemek,

4) Adapsız müracaat yahut şikayette bulunmak,

5) Güvenlik koruculuğu vakarına yakışmayan tavır ve davranışta bulunmak,

6) Vazifesine karşı kayıtsızlık göstermek yahut ilgisiz kalmak,

7) Belirlenen kılık ve kıyafet kararlarına alışılmamış davranmak,

8) Misyonun iş birliği içerisinde yapılması prensibine muhalif davranışlarda bulunmak.

b) Kınama: Güvenlik korucularına vazifesinde ve davranışında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1) Verilen buyruk ve vazifelerin tam ve vaktinde yapılmasında, misyon mahallinde belirlenen metot ve asılların yerine getirilmesinde, misyonla ilgili resmi evrak, araç ve gereçlerin korunmasında, kullanılmasında ve bakımında kusurlu davranmak,

2) Müsaadesiz yahut özürsüz olarak iki güne kadar (ikinci gün dahil) mühletle misyona gelmemek,

3) Misyon sırasında amirine hal ve hareketleri ile saygısız davranmak,

4) Misyon sırasında bir arada vazife yaptığı çalışana kelam yahut hareketle saygısız davranmak,

5) Hizmet dışında güvenlik korucusunun prestij ve itimat hissini sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

6) Devlete ilişkin resmi araç, gereç ve gibisi eşyayı özel işlerinde kullanmak,

7) Amirinden müsaade almaksızın misyonlu bulunduğu vilayet sonları dışına çıkmak,

8) Vazife mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak yahut bu tıp yazı yazmak, işaret, fotoğraf ve gibisi biçimler çizmek ve yapmak,

9) Verilen buyruklara itiraz etmek,

10) Borçlarını taammüden ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,

11) Misyon mahallinin huzur, sükün ve çalışma sistemini bozmak,

12) Misyonda kullanılan telsiz haberleşme araçlarıyla misyonla ilgili olmayan yahut saygısızca konuşmalar yapmak,

13) Amirleri yahut bir arada misyon yaptığı öteki işçi hakkında ve onların bulunmadığı ortamlarda, onların süreç, hareket ve kişilikleri hakkında kötüleyici yahut konuştuğu şahıslarda berbat intiba bırakacak usulde olumsuz kelamlar söylemek,

14) Kurumca kendisine verilmiş kimlik kartını kabul edilebilir bir neden olmaksızın kaybetmek ve kaybettiğini bildirmemek.

c) Fiyattan Kesme: Güvenlik korucusunun aylık fiyatından 1/30-1/8 ortasında kesinti yapılmasıdır. Fiyattan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1) Kasıtlı olarak; verilen buyruk ve misyonları tam ve vaktinde yapmamak, vazife mahallinde belirlenen tarz ve asılları yerine getirmemek, vazifeyle ilgili resmi doküman, araç, gereç, silah, aygıt ve teçhizatı korumamak, kaybolduğunu yahut çalındığını bildirmemek, bakımını yapmamak, hor kullanmak, misyonun sona ermesine ya da amirlerince istenmesine karşın misyonuyla ilgili araç, gereç, aygıt ve teçhizatı geri vermemek,

2) Vazifeyle ilgili resmi evrak, araç, gereç, aygıt ve teçhizatı kaybetmek,

3) Müsaadesiz yahut özürsüz olarak iki günden fazla ve dokuz güne kadar (dokuzuncu gün dahil) vazifeye gelmemek,

4) Misyona sarhoş yahut alkollü içki içtiği belirli olacak biçimde gelmek,

5) Devlete ilişkin resmi evrak, araç, gereç ve benzerilerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,

6) Vazifeyle ilgili mevzularda yükümlü olduğu bireylere palavra ve yanlış beyanda bulunmak,

7) Amirlerine kelamla saygısızlık etmek,

8) Amirlerine yahut bir arada vazife yaptığı öteki işçiye karşı fiili taarruz teşebbüsünde bulunmak, tehdit etmek,

9) Toplu müracaat yahut şikayette bulunmak,

10) Hizmet içinde güvenlik güçlerinin prestij ve inanç hissini sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

11) Yasaklanmış her türlü yayını ve malzemeyi bulundurmak,

12) Güvenlik koruculuğu vazifesini yerine getirmesine mani olacak formda ticari faaliyette bulunmak ve öbür bir işte çalışmak,

13) Gerçeğe karşıt rapor yahut doküman düzenlemek, temin etmek, kullanmak,

14) Kumar oynamak yahut oynattırmak, yasa dışı bahis ve baht oyunları oynamak,

15) Meskün yerlerde, binalarda, herkesin dolaşıp gezebileceği yahut oturabileceği umuma açık alanlar ile insanların toplu olarak bulundukları yerlerde silah atmak,

16) Silahla dikkatsizlik, tedbirsizlik yahut ihmal sonucu yaralamaya ve mevte sebebiyet vermek, ya da bu fiilin öbürleri tarafından işlenmesine neden olmak,

17) Amirlerine iletilmesi gereken olay ve bilgileri vaktinde iletmemek,

18) Kendisine teslim edilen silah ve teçhizatın, ihmali sonucu bir diğerinin eline geçmesine neden olmak,

19) Misyona yönelik verilen buyrukları yerine getirmemek, itaatsizlik etmek,

20) Vazife yeri sonları içerisinde, vazifeyle ilgili bina, tesis ve gibisi yerleri toplantı, merasim ve gibisi gayelerle müsaadesiz kullanmak yahut kullandırmak.

ç) Misyondan Çıkarma: Güvenlik korucularının görevlendirilmelerindeki temel ve tarzlara uyularak misyonla olan ilişiğin kesilmesidir. Vazifeden çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

1) Müsaadesiz yahut özürsüz olarak bir yıl içerisinde toplam on gün misyona gelmemek,

2) Saklılık dereceli doküman ve bilgileri açıklamak, vazifeye ait her türlü yazılı kağıt, evrak, mikrofilm aslı yahut kopyalarını kasıtlı olarak yok etmek, ortadan kaldırmak ya da evrak niteliği taşıyan dijital evrakları, bilgileri hukuka karşıt olarak ele geçirmek, diğerine ziyan vermek üzere kullanmak, tahrip etmek, değiştirmek, silmek, sistemin işlemesine mahzur olmak ya da yanlış biçimde işlemesine yol açmak,

3) Kendisine teslim edilen silah ve donanımın kasıt sonucu bir oburunun eline geçmesine neden olmak,

4) Terör örgütü mensuplarını yahut hata işleyenleri saklamak, yerini bildiği halde söylememek yahut hata kanıtlarını yok etmek,

5) Terör örgütleriyle hareket birliği içerisinde olmak, örgüt propagandası yapmak,

6) Terör örgütlerine yahut Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut kümelere üyeliği, mensubiyeti, iltisakı yahut irtibatı bulunmak,

7) Uyuşturucu yahut uyarıcı unsurları imal etmek ve ticaretini yapmak, kullanılmasını kolaylaştırmak, uyuşturucu yahut uyarıcı husus satın almak, bulundurmak ya da uyuşturucu ve uyarıcı unsur kullanmak,

8) Misyonun yerine getirilmesinde lisan, ırk, cinsiyet, siyasi niyet, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, şahısların fayda yahut ziyanını gaye tutan davranışlarda bulunmak,

9) Amirlerine ve birlikte vazife yaptığı işçiye karşı küçük düşürücü yahut aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak, fiili taarruzda bulunmak ya da bu fiillerin işlenmesini tahrik ya da teşvik etmek,

10) Kaçakçılık yapmak,

11) Vazifesi ile ilgili olarak her ne halde olursa olsun çıkar sağlamak,

12) Misyona yönelik verilen buyrukların yerine getirilmesinde ve amirlerine karşı itaatsizlikte bulunmaya tahrik yahut teşvik etmek,

13) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Cürümler Hakkında Kanuna muhalif fiilleri işlemek,

14) Sendika kurmak, üyesi olmak yahut sendikal faaliyetlerde bulunmak,

15) Siyasi partiye üye olmak,

16) Misyon yerinde alkol kullanmak,

17) Savaş, harika hal yahut genel afetlere ait bahislerde amirlerin verdiği misyon ve buyrukları yapmamak,

18) Güvenlik koruculuğu sıfatı ile bağdaşmayan nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,

19) Güvenlik koruculuğunun onur ve saygınlığını zedeleyici yahut amirlerinin aksiyon ve süreçlerini olumsuz istikamette eleştirici nitelikte, tek başına yahut toplu halde bildiri dağıtmak, irtibat kanalları vasıtasıyla kamuoyuna yönelik bilgi, yazı ve demeç vermek,

20) Bilerek ve isteyerek hata delillerini ortadan kaldırmak, delilleri silmek, gizlemek, değiştirmek, bozmak yahut bu hareketlere yardımcı olmak,

21) Vazifeye çıkılmaması için propaganda yapmak, kışkırtmak, zorlamak,

22) Hukuka karşıt olarak bireyler ortasındaki haberleşmenin kapalılığını ihlal etmek, bireyler ortasındaki haberleşme içeriklerini ifşa etmek, şahıslar ortasındaki aleni olmayan konuşmaları taraflardan rastgele birinin isteği olmaksızın kaydetmek, şahıslar ortasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen bilgileri ifşa etmek, şahısların özel hayatının kapalılığını ihlal etmek, şahısların özel hayatına ait imaj yahut sesleri ifşa etmek, şahsî bilgileri kaydetmek, şahsî dataları bir diğerine vermek, yaymak yahut ele geçirmek, gerçeğin meydana çıkmasını engellemek hedefiyle kabahat kanıtlarını yok etmek, silmek, gizlemek, değiştirmek yahut bozmak, sayılan fiilleri yapmaya azmettirmek,

23) Devlet malı araç, gereç, silah, mermi ve mühimmatı satmak yahut mal edinmek, kurumca kendisine verilmiş kimlik kartı, araç, gereç, silah ve mühimmatı diğerlerinin kullanımına vermek,

24) Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapmak.”

MADDE 2- 442 sayılı Kanuna 74 üncü unsurundan sonra gelmek üzere aşağıdaki unsur eklenmiştir.

“Ağırlaştırıcı ve hafifletici nedenler

MADDE 74/B- Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan yahut ödül alan güvenlik korucuları hakkında bir derece hafif olan disiplin cezası uygulanabilir.

Meskün yerlerde silah atmak fiili, Devlet yahut bireylerin ziyana uğramasına yol açmış ise durumun niteliğine ve yüküne nazaran misyondan çıkarma cezası uygulanabilir.

Göreve gelmemek, geç gelmek ve misyon yerinden erken ayrılmak fiilleri uzun periyodik yahut misyonu aksatacak biçimde gerçekleşmişse ya da Devleti yahut şahısları ziyana uğratmışsa durumun niteliğine, tartısına ya da zararın derecesine nazaran vazifeden çıkarma cezası uygulanabilir.

Yazılı kağıt, evrak, kayıtlar ve her türlü dijital data üzerinde işlenen yasak fiiller Devlet yahut şahısları ziyana uğratmış ya da hizmetin gecikmesine, durmasına yahut aksamasına neden olmuşsa durumun yüküne ya da zararın derecesine nazaran vazifeden çıkarma cezası verilebilir.

Silahla dikkatsizlik, tedbirsizlik yahut ihmal sonucu yaralamaya yahut mevte sebebiyet vermek fiilinin işleniş biçimi, durumun tartısı ya da zararın derecesi ile fiilin konusunun kıymet ve bedeline nazaran vazifeden çıkarma cezası verilebilir.

Kasıtlı olarak; verilen buyruk ve vazifeleri tam ve vaktinde yapmamak, vazife mahallinde belirlenen metot ve temelleri yerine getirmemek, misyonla ilgili resmi evrak, araç, gereç, silah, aygıt ve teçhizatı korumamak, kaybolduğunu yahut çalındığını bildirmemek, vazifenin sona ermesine ya da amirlerince istenmesine karşın geri vermemek fiilleri, Devleti yahut şahısları ziyana uğratmışsa durumun niteliğine, yüküne ya da zararın derecesine nazaran vazifeden çıkarma cezası uygulanabilir.

Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil yahut halin bir yıl içerisinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Tıpkı derecede cezayı gerektiren ama başka fiil yahut haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının bir yıl içerisinde üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.”

MADDE 3- 442 sayılı Kanuna 74 üncü hususundan sonra gelmek üzere aşağıdaki unsur eklenmiştir.

“Uygulanacak hükümler

MADDE 74/C- Güvenlik korucularının disiplin süreçlerine ait olarak bu Kanunda karar bulunmayan hallerde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun kararları uygulanır.”

MADDE 4- 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununa aşağıdaki süreksiz unsur eklenmiştir.

“Devlet memurluğundan ilişiği kesilenlerin durumu

GEÇİCİ HUSUS 31- Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim ve öğretim kurumlarına girişte aranan sıhhat koşullarını taşımadıkları gerekçesiyle eğitim ve öğretim kurumlarından ilişiği kesilenlerden, yargı kararına istinaden eğitim ve öğretime devam ederek mezun olan ve polis memuru yahut polis amiri rütbesiyle Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanan lakin bilahare sıhhat sebeplerine dayanan yargı kararı mucibince Devlet memurluğundan ilişiği kesilmiş olanların, bu hususun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğüne başvurmaları halinde Genel Yönetim Hizmetleri Sınıfında durumlarına uygun unvana atamaları yapılır.

Bu husus kapsamında yapılacak olan atamalarda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurundaki kaideler ile Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan öteki hizmet sınıflarına açıktan yapılacak atamalar için belirlenmiş olan sıhhat kaidelerine uygunluk aranır.

Bu unsur kapsamında yapılacak olan Devlet memurluğuna açıktan atama süreçleri ile ilgili öbür yol ve temeller Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.”

MADDE 5- 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Başka Aletler Hakkında Kanunun 6 ncı hususunun ikinci fıkrasında yer alan “bu misyonlarda bulunmuş olanların” ibaresi “bu vazifelerde bulunmuş olanların ve 7 nci hususun üçüncü fıkrasında belirtilen şehitlerin ana, baba, eş ve çocuklarına intikal eden yahut intikal eden yoksa edinecekleri” formunda değiştirilmiştir.

MADDE 6- 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Kıyı Güvenlik Komutanlığı Kanununa aşağıdaki ek unsur eklenmiştir.

“EK UNSUR 15- İşçi tarafından misyonun icrasında ve vazife dışı vakitlerde uyulması gereken kurallar ve başka konular İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelik ile belirlenir.”

MADDE 7- 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Vazife ve Yetkileri Kanununa aşağıdaki ek husus eklenmiştir.

“EK UNSUR 19- Jandarma Genel Komutanlığının emniyet ve asayişe yönelik hizmetleri açısından güçlendirilmesi ve her istikametiyle ileri seviyeye yükseltilebilmesi hedefiyle kurulan ve vakıf senedi 6/9/1997 tarihli ve 23102 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen Jandarma Asayiş Vakfı, 22/1/2004 tarihli ve 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlgilerine Dair Kanunun 1 inci unsurunun ikinci fıkrası kapsamındaki vakıflara ait kararlara tabidir.”

MADDE 8- 2803 sayılı Kanuna aşağıdaki ek husus eklenmiştir.

“EK HUSUS 20- İşçi tarafından misyonun icrasında ve misyon dışı vakitlerde uyulması gereken kurallar ve öbür konular İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelik ile belirlenir.”

MADDE 9- 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 2 nci unsurunun birinci fıkrasının (1) bendinde yer alan “ön lisans, lisans üstü eğitim-öğretim,” ibaresi “ön lisans, lisans, lisans üstü eğitim-öğretim,” halinde, (n) bendinde yer alan “Güvenlik Bilimleri Fakültesi:” ibaresi “Fakülte:” biçiminde değiştirilmiş ve (s) bendine “Akademi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “fakülte,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10- 4652 sayılı Kanunun 15 inci unsurunun başlığında yer alan “ile evlenme yasağı” ibaresi başlık metninden çıkarılmış, mülga birinci fıkrası aşağıdaki formda tekrar düzenlenmiş, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki halde değiştirilmiş, onuncu fıkrasının başına “Fakültede eğitim alanlar eğitim mühletinin iki katı,” ibaresi ve unsura aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Fakültenin temel öğrenci kaynağı, imtihanların yapıldığı yıl 1 Ocak tarihi prestijiyle yirmi iki yaşından gün almamış lise ve dengi okulların mezunlarıdır. Polis meslek yüksek okullarından dikey geçiş ile de fakülteye öğrenci alınabilir.”

“Akademiye alınacak öğrencilerin nitelikleri, giriş yol ve asılları ile polis meslek yüksek okullarından dikey geçiş yapılmasına ait yöntem ve asıllar yönetmelikle belirlenir.

Fakülte ve birinci derece amirlik eğitimi öğrencileri Akademi bünyesinde fiyatsız iaşe edilir, yatırılır, sıhhat sarfiyatları ve yönetmelikle tespit edilecek muhtaçlıkları Devletçe karşılanır. Polis memuru olarak eğitim görenlere ayrıyeten tayın bedeli ödenmez.

Polis memuru olarak eğitim görenler hariç, fakülte, polis meslek yüksekokulu ve birinci derece amirlik eğitimi öğrencilerine ayrıyeten harp okullarında bulunan askeri öğrencilere ödenen ölçüde harçlık ödenir.”

“Fakülteyi yahut birinci derece amirlik eğitimini muvaffakiyet ile bitiren öğrenciler 3201 sayılı Kanunda belirlenen komiser yardımcısı rütbesinde gereksinim duyulan takımlara atanırlar.”

MADDE 11- 4652 sayılı Kanunun mülga 19 uncu unsuru aşağıdaki halde tekrar düzenlenmiştir.

“MADDE 19- Fakültede lisans eğitim mühleti yabancı lisan hazırlık sınıfı hariç, ders geçme temeli ile sekiz yarıyıl, sınıf geçme temeli ile dört öğretim yılıdır. Öğrencilere yabancı lisan hazırlık sınıfı hariç, eğitim müddetine ek olarak iki yarıyıl yahut bir öğretim yılı ek müddet tanınır. Bu müddet sonunda da başarısız olanların 16 ncı husus uyarınca tahsillerine son verilir. Hazırlık sınıfında başarısız olanlar ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından üniversite imtihanına girdikleri yıl aldıkları puanlarına uygun bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilirler.

Öğrencilerin, fakülteye devam-devamsızlık durumları ile fakültede verilecek olan dersler ve müddetleri yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 12- 4652 sayılı Kanunun ek 1 inci unsuru aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“EK HUSUS 1- Bu maddeyi değiştiren Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde İç Güvenlik Fakültesi kurulur ve üç ay içinde yapılacak atamalarla takımları tamamlanır.

Bu Kanunla konseyi bulunan Polis Amirleri Eğitimi Merkezinde, lisans mezunu polis memurları ile bu maddeyi değiştiren Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren gereksinim duyulan uzmanlık alanlarındaki amir sınıfı işçinin temini gayesiyle, örgün eğitim veren üniversitelerin Genel Müdürlükçe belirlenecek en az dört yıl müddetli fakülte mezunlarından yapılacak imtihanda başarılı olanlara birinci derece amirlik eğitimi verilir. Bu merkezin kuruluş, misyon, yetki ve sorumlulukları, merkeze alınacak öğrencilerde aranacak koşullar, giriş imtihanı ile eğitim-öğretime ait adap ve asıllar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 13- 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kimi Düzenlemeler Hakkında Kanuna aşağıdaki süreksiz unsur eklenmiştir.

“Denetçiliğe naklen atanma

GEÇİCİ UNSUR 8- (1) Genel bütçe ve özel bütçe kapsamındaki kamu yönetimlerinde mesleğe özel yarış imtihanına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belli bir yetişme programı sonrası yeterlik imtihanına tabi tutularak müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör takımlarında yardımcılık yahut stajyerlikte geçen mühletler dahil en az beş yıl misyon yapmış olanlar ortasından, yapılacak yazılı ve/veya kelamlı imtihan sonucunda başarılı olanlar, bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde durumlarına uygun Afet ve Acil Durum İdaresi Denetçisi takımlarına naklen atanabilirler. Bu biçimde atananların sayısı yediyi geçemez.

(2) Bu hususa nazaran atananların yardımcılık yahut stajyerlik takımlarında geçirdikleri müddetler, Afet ve Acil Durum İdaresi Denetçi Yardımcısı takımlarında; müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör unvanlı takımlarda geçirdikleri mühletler Afet ve Acil Durum İdaresi Denetçisi takımlarında geçirilmiş sayılır.”

MADDE 14- 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Memleketler arası Müdafaa Kanununa aşağıdaki süreksiz unsur eklenmiştir.

“Denetçiliğe naklen atanma

GEÇİCİ UNSUR 2- (1) Genel ve özel bütçe kapsamındaki kamu yönetimlerinde mesleğe özel müsabaka imtihanına tabi tutulmak suretiyle girilen ve muhakkak bir yetişme programı sonrası yeterlik imtihanına tabi tutularak müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör takımlarında yardımcılık yahut stajyerlikte geçen müddetler dahil en az beş yıl vazife yapmış olanlar ortasından, yapılacak yazılı ve/veya kelamlı imtihan sonucunda başarılı olanlar, bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde durumlarına uygun Göç Yönetimi Başkanlığında denetçi takımlarına naklen atanabilirler. Bu biçimde atananların sayısı yediyi geçemez.

(2) Bu unsura nazaran atananların yardımcılık yahut stajyerlik takımlarında geçirdikleri müddetler, Göç Yönetimi Başkanlığındaki denetçi yardımcısı takımlarında; müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör unvanlı takımlarda geçirdikleri müddetler Göç Yönetimi Başkanlığındaki denetçi takımlarında geçirilmiş sayılır.”

MADDE 15- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu Kanun kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

Read Previous

Denizli’de yabanî cinayet

Read Next

Büyük rezerv heyecanı… Akdeniz ve Karadeniz’den yeni muştular bekleniyor

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Most Popular